24 listopada 2017 Brak komentarzy admin DP Broker ,

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, zajmującego wówczas stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Głównym ich założeniem było a także nadal jest wyrównanie szans w kwestii dostępu do studiów, zwłaszcza dla najuboższych absolwentów szkół średnich, których przeważnie nie było stać choćby na rozpoczęcie studiów a szczególnie na ich ukończenie. Zasady przyznawania kredytu precyzuje Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.
Minusem tego rozwiązania jest fakt, że absolwent studiów wchodzi w kolejny etap swojego życia z niemałym długiem, który trzeba spłacić. Dobrą stroną jest natomiast to, że bardzo mało jest pożyczek i kredytów mających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, szczególnie, że jego spłata jest rozłożona na długi okres – dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata zaczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów (poza przypadkiem przerwania studiów).
Do 31 października każdego roku studenci studiów dziennych, niestacjonarnych i doktoranckich mają sposobność złożenia aplikacji o udzielenie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.
Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem udzielanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Warto także zaznaczyć, że Kredyt studencki jest udzielany tylko i wyłącznie na okres studiów oraz wypłacany jest w miesięcznych transzach, których wysokość można uzgodnić z bankiem. Podstawowa transza kredytu wynosi 600 zł, ale istnieje możliwość aby wnioskować o jej podwyższenie do 1000 zł lub obniżenie do czterystu złotych. Wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku, z przyjściem wakacji wypłaty rat są zamrożone. Warunkiem koniecznym do kontynuowania wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zaliczonej sesji egzaminacyjnej.
Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a więc nie przekroczenie kwoty 2500 zł dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Student zainteresowany tego typu formą finansowania swojej nauki zobligowany jest również do znalezienia poręczycieli, którzy w razie gdy zajdzie taka potrzeba, spłacą zobowiązanie. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, np. rodzice studenta, jak również podmioty prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca odsetki w trakcie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich zakończeniu. Wysokość odsetek ustala się w odniesieniu do bieżącej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca pokrywa jedynie połowę tej wartości, więc kredyt jest praktycznie nieoprocentowany. Poza tym w razie gdy student znajdzie się w gronie pięciu procent najlepszych absolwentów może liczyć na umorzenie jego części.
Kredyt ten, analogicznie jak inne przyznawane przez banki komercyjne, można uregulować przed czasem. Zdarza się to jednak w chwili obecnej niezwykle rzadko, z uwagi na jego niski całkowity koszt – jest to w praktyce nieopłacalne.